Statutul Asociatiei “Societatea Romana de Medicina de Voiaj”

Capitolul I. Denumirea, regimul juridic, sediul si durata Asociatiei.

  

Art.1. Denumirea.

(1) Denumirea asociatiei este „SOCIETATEA ROMANA DE MEDICINA DE VOIAJ” potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii asociatiei nr.182/07.06.2000 eliberata de Ministerul Justitiei, denumire ce va fi folosită în toate documentele, facturile, anunţurile, publicaţiile, precum şi în orice alte acte care emană de la asociaţie, indiferent de natura lor.
(2) Denumirea Asociatiei va putea fi modificata cu acordul asociatiilor, cu conditia ca noua denumire sa fie conforma cu scopul si obiectivele asociatiei, astfel cum vor fi definite mai jos si cu respectarea conditiilor de forma si de fond prevazute de lege pentru modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei.
(3) Asociatia va avea sigla si stampila, iar asociatii isi atesta calitatea de membru prin legitimatii. De asemenea asociatii pot folosi sigla pe cartile de vizita sau alte documente.

 

Art.2. Regimul juridic.

(1) Asociatia este persoana juridica romana de drept privat, non-profit, neguvernamentala si apolitica.
(2) Asociatia este organizata si functioneaza in baza art.40 din Constitutie si a prevederilor OG nr.26/2000, astfel cum a fost modifcata prin Legea nr.246/2005, precum si in baza prevederilor prezentului Statut si ale Actului constitutiv al Asociatiei.
(3) In baza hotararii Adunarii Generale, Asociatia poate participa la infiintarea altor asociatii si se poate afilia la organisme din tara si din strainatate cu scopuri si activitati similare si care nu contravin prevederilor prezentului statut.
(4) De asemenea, Asociatia poate infiinta societati comerciale.

 

Art.3. Sediul.

(1) Asociatia are sediul in Bucuresti, Str.Ziduri Mosi nr.2, bl.6, sc.A, parter, ap.3, sector 2, potrivit Contractului de comodat atestat de avocat sub nr.23/ 28.03.2016.
(2) In baza hotararii Adunarii Generale, Asociatia poate infiinta filiale sau sucursale in tara si in strainatate, in vederea realizarii scopului Asociatiei si cu respectarea lex loci.

 

Art.4. Durata.

(1) Asociatia se constituie pe o durata nelimitata, incepand cu data de 01.08.2000 care reprezinta data inscrierii Asociatiei in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Sector 2 Bucuresti la pozitia nr.46/01.08.2000.
(2) Sediul asociatiei va putea fi transferat in orice alt loc din tara, cu respectarea art 33 alin.(3) din OG nr. 26/2000.

 

Capitolul II. Scopul si obiectivele Asociatiei.

 

Art.5. Scopul.

Scopul Asociatiei este de a grupa specialisti angrenati in practica medicala si persoane care activeaza in domeniile boli infectioase, microbiologie clinica , epidemiologie, medicina de familie, etc., in vederea cresterii calitatii asistentei in domeniul medicinii de calatorie, prin formarea de specialisti in acest domeniu.

 

Art.6. Obiective.

(1) Asociatia se va dedica educatiei medicilor in privinta medicinii de voiaj prin organizarea si participarea la programe educationale, internationale, nationale si regionale, colocvii si conferinte, reuniuni, seminarii, congrese stiintifice, vizite de schimb, precum si orice alte activitati medicale care implica formarea de personal medical si paramedical in domeniul medicinii de calatorie.
(2) Concomitent cu derularea si sustinerea programelor educationale, Asociatia va colabora in proiecte de cercetare cu societati sau asociatii cu obiective similare, in scopul imbunatatirii nivelului educatiei in domeniul medicinii de calatorie.
(3) Colaborarea cu societati internationale de profil, organizatii si fundatii, universitati, grupuri de pacienti si reprezentanti ai industriei farmaceutice cu preocupari similare.
(4) Facilitarea studiilor medicale axate pe epidemiologia si prevenirea bolilor legate de voiaje internationale (in special patologie infectioasa si tropicala).
(5) Creearea unor structuri medicale care sa asigure consilierea inainte de efectuarea unor calatorii cu risc de dobandire/agravare a unor boli (patologie infectioasa si neinfectioasa) in vederea informarii si educarii pacientilor si a societatii civile, a publicului in general, in problematica preventiei, diagnosticului si tratamentului bolilor infectioase.
(6) Organizarea de cabinete particulare de vaccinare a turistilor internationali.
(7) Alte activitati cu caracter accesoriu, permise de lege si utile atingerii scopului principal al Asociatiei.

 

Capitolul III. Patrimoniul si veniturile Asociatiei.

           

Art.7. Patrimoniul.

(1) Asociatia are un patrimoniu social distinct si autonom de patrimoniul membrilor sai.
(2) La data constituirii sale, Asociatia a avut un patrimoniu initial de 1.400 lei proveniti din contributia in suma de 100 lei pentru fiecare membru, iar patrimoniul actual al Asociatiei este de 2.400 lei, constituit din patrimoniul initial la care se adauga contributia financiara in suma de 100 lei pentru fiecare nou membru asociat.
(3) Patrimoniul Asociatiei se va compune si din bunuri mobile si imobile, mijloace banesti si titluri de valoare obtinute de Asociatie prin activitatile derulate sau provenite din donatii ulterioare, legate, subventii si sponsorizari, precum si din alte fonduri provenite de la persoane fizice sau juridice din tara si strainatate. Donatiile vor fi acceptate in baza deciziei Consiliului Director al Asociatiei.

 

Art.8. Veniturile.

(1) Patrimoniul Asociatiei se va completa cu venituri rezultate din cotizatiile anuale ale membrilor sai, din taxe percepute, in conditiile legii, pentru servicii angajate pe baze contractuale, de colaborare si reprezentare a tertelor persoane, precum si din alte surse care nu contravin legilor in vigoare, cum ar fi: dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile ale Asociatiei, resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, etc.
(2) Dividendele obtinute de Asociatie din activitatile societatilor comerciale infiintate potrivit art.2 alin.(4), daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociatiei.
(3) Exercitiul economico-financiar incepe cu data de 1 ianuarie si se sfarseste cu data de 31 decembrie al fiecarui an, cu exceptia primului an cand exercitiul economico-financiar a inceput la data inregistrarii Asociatiei in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Sector 2 Bucuresti la pozitia nr.46/01.08.2000.
(4) Asociatia isi va putea deschide conturi in lei si valuta.
(5) Asociatia este pe deplin responsabila pentru cheltuielile aferente activitatii sale, inclusiv pentru plata salariatilor sai. Consiliul director are autoritatea de a decide folosirea  fondurilor asociatiei in cel mai profitabil mod si numai pentru realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei.

 

Capitolul IV. Membrii Asociatiei. Modul de dobandire si pierdere a calitatii de asociat.

 

Art.9. Membrii.

Asociatia poate avea urmatoarele categorii de membri: membrii activi cu drepturi depline, membrii afiliati, membrii asociati si membrii de onoare.

(1) - Membrii activi cu drepturi depline sunt membrii fondatori, precum si membrii aderenti, medici, biologi, cercetatori, farmacisti, informaticieni si alte categorii socio-profesionale a caror activitate principala se desfasoara in domeniul medicinii de voiaj.

Membrii activi cu drepturi depline au dreptul de a participa si vota in adunarea generala si de a fi alesi in structurile de conducere ale Asociatiei.
Membrii activi cu drepturi depline au obligatia de a achita cotizatia anuala in cuantumul stabilit de catre Adunarea Generala a Asociatiei.

Calitatea de membru activ cu drepturi depline este deschisa tuturor persoanelor interesate de sustinerea activitatii Asociatiei pentru realizarea scopului si obiectivelor acesteia,  sub rezerva aprobarii cererii de adeziune de catre Consiliul Director al Asociatiei.

(2) - Membrii afiliati sunt entitatile stiintifice nationale afiliate la Asociatie.

Taxa de afiliere se stabileste de catre Consiliul Director al Asociatiei si se va achita anual de catre entitatea afiliata.
Membrii afiliati au dreptul de a participa la activitatile Asociatiei si la Adunarea Generala a Asociatiei, dar nu au dreptul de a vota si de a fi alesi in structurile de conducere ale Asociatiei.
Membrii afiliati nu au obligatia de a achita cotizatii/contributii individuale.

(3) - Membrii asociati sunt companiile farmaceutice sau de echipamente medicale, prin reprezentantii lor legali.

Membrii asociati au dreptul de a participa la activitatile Asociatiei si la Adunarea Generala a Asociatiei, dar nu au dreptul de a vota si de a fi alesi in structurile de conducere ale Asociatiei.

(4) - Membrii de onoare sunt personalitati de nationalitate romana sau straina care s-au remarcat prin contributii deosebite la dezvoltarea medicinii de voiaj, precum si la promovarea si realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei.

Calitatea de membru de onoare poate fi dobandita in baza deciziei Consiliului Director al Asociatiei.
Calitatea de membru de onoare nu implica drepturile si obligatiile prevazute in prezentul Statut, cu exceptia celor prevazute la art.

 

Art.10. Dobandirea calitatii de asociat/membru al Asociatiei.

(1) Poate deveni membru al Asociatiei orice persoana care:

- nu a suferit nicio condamnare care sa il faca nedemn de aceasta calitate, in baza unei hotarari judecatoresti ramasa definitiva;
- are recomandarea unui membru al Asociatiei;
- adera la prevederile prezentului Statut.

(2) Calitatea de membru se dobandeste dupa luarea la cunostinta si acceptarea prealabila a prezentului Statut, in baza deciziei Consiliului Director al Asociatiei.

 

Art.11. Drepturi.

Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga si sa fie alesi in structurile de conducere si control ale Asociatiei;
b) sa participe cu drept de vot in Adunarile Generale ale Asociatiei;
c) sa initieze si sa participe la actiunile organizate de Asociatie;
d) sa solicite dezbaterea in Adunarea Generala a oricarei probleme legata de scopul si obiectivele Asociatiei;
e) sa se retraga liber din Asociatie.

 

Art.12. Obligatii.

Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte prevederile prezentului Statut, hotararile Adunarii Generale si deciziile Consiliului Director al Asociatiei;
b) sa activeze si sa se implice in realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei;
c) sa achite la timp cotizatia anuala si celelalte contributii stabilite de catre Adunarea Generala a Asociatiei;
d) sa nu aduca daune materiale sau morale Asociatiei sau membrilor sai;
e) sa notifice Asociatiei orice modifcari privind datele sale personale.

 

Art.13. Sanctiuni.

(1) Pentru nerespectarea sau incalcarea prevederilor prezentului Statut, pot fi aplicate urmatoarele sanctiuni: avertisment, suspendare, excludere.
(2) Aplicarea si revocarea sanctiunilor se hotaraste de catre Consiliul Director in cazul avertismentului si suspendarii si de catre Adunarea Generala in cazul excluderii.

           

Art.14. Incetarea calitatii de asociat/membru al Asociatiei.

(1) Calitatea de membru al Asociatiei inceteaza prin:

- retragerea din calitatea de membru;
- excludere;
- deces.

(2) Membrii Asociatei pot renunta oricand la aceasta calitate, iar renuntarea isi produce efecte din momentul inregistrarii cererii de renuntare la secretariatul Asociatiei. Cererea nu trebuie sa fie motivata.
(3) Pierderea calitatii de membru poate interveni in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) savarsirea unei fapte dovedite care aduce atingere credibilitatii Asociatiei;
b) condamnarea definitiva pentru fapte care contravin scopului si obiectivelor Asociatiei;
c) incalcarea repetata a obligatiilor prevazute in prezentul Statut sau neindeplinirea atributiilor asumate in cadrul organelor de conducere/administrare ale Asociatiei.

(4) Incetarea calitatii de membru al Asociatiei atrage automat incetarea oricaror functii sau imputerniciri conferite in cadrul Asociatiei.

 

Art.15. Conditii speciale de excludere.

Consiliul Director al Asociatiei poate decide excluderea in urmatoarele situatii:

a) neachitarea cotizatiei pe o perioada de 12 luni consecutiv;
b) abateri grave de la normele morale si etice;
c) la cererea motivata a cel putin doi membrii ai Asociatiei adresata in scris Consiliului Director al Asociatiei, iar acesta constata ca motivele invocate sunt justificate.

 

Capitolul V. Organizarea si functionarea Asociatiei.

 

Art.16. Organele Asociatiei.

Organele Asociatiei sunt:

- Adunarea Generala;
- Consiliul Director;
- Cenzorul.

 

Art.17. Adunarea Generala.

(1) Adunarea Generala a Asociatiei este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.
(2) La sesiunile Adunarii Generale pot asista si alte persoane, la invitatia sau acceptul Adunarii Generale.
(3) Toti membrii activi ai Asociatiei au drept de vot egal in Adunarea Generala.
(4) Adunarea Genrala se intruneste in sesiuni ordinare sau extraordinare.
(5) Adunarea Generala se convoaca in sesiune ordinara cel putin o data pe an, in cursul primului trimestru, iar in sesiune extraordinara, ori de cate ori este necesar.
(6) Adunarea Generala se convoaca de catre Presedintele Consiliului Director sau de catre 1/3 din numarul membrilor Asociatiei, prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de data sedintei, cu precizarea datei, orei, locului si a proiectului ordinii de zi.
(7) La prima convocare, Adunarea Generala este statutar intrunita daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul asociatilor.
(8) Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul necesar, se procedeaza la o noua convocare, in aceleasi conditii si cu acelasi protect de ordine de zi.
(9) La a doua convocare, Adunarea Generala se considera valabil intrunita indiferent de numarul membrilor prezenti.
(10) Adunarea Generala a Asociatiei are urmatoarele atributii:

a) stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei;
b) adopta Statutul Asociatiei si modifica Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei;
c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
d) alege si revoca membrii Consiliului Director al Asociatiei;
e) alege si revoca Cenzorul Asociatiei;
f) verifica si analizeaza activitatea Consiliului Director si a Cenzorului si, daca este cazul, modifica sau anuleaza deciziile acestora;
g) hotaraste infiintarea de filiale/sucursale in tara sau in strainatate ale Asociatiei, infiintarea altor asociatii sau afilierea la organisme din tara si din strainatate cu scopuri si activitati similare Asociatiei, precum si infiintarea de societati comerciale;
h) aplica sanctiunile de excludere ale membrilor Asociatiei, cu exceptia celor prevazute la art.15 date in competenta exclusiva a Consiliului Director;
i) stabileste si modifica cuantumul anual al cotizatiei membrilor Asociatiei si, daca este cazul, stabileste alte contributii ale acestora in vederea realizarii scopului si obiectivelor Asociatiei;
j) hotaraste cu privire la contestatiile formulate impotriva oricaror decizii/masuri/acte dispuse sau emise de Consiliul Director sau Cenzorul Asociatiei;
k) hotaraste asupra dizolvarii si lichidarii Asociatiei, precum si cu privire la destinatia bunurilor ramase dupa lichidare.

(11) Adunarea Generala este condusa de Presedintele Consiliului Director, ajutat de un secretar care va intocmi procesul-verbal al sedintei. In lipsa Presedintelui, sedinta este condusa de un alt membru al Consiliului Director desemnat prin votul membrilor prezenti.
(12) Hotararile Adunarii Generale se adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(13) Este admis votul prin corespondenta -prin posta, fax sau posta electronica- adresat Consiliului Director al Asociatiei;
(14) Hotararile Adunarii Generale se adopta prin vot deschis, cu exceptia voturilor privind alegerea membrilor Consiliului Director si a excluderii membrilor Asociatiei cand votul poate fi si secret. Adunarea Generela poate decide prin vot secret si asupra altor probleme ale ordinii de zi, la propunerea Presedintelui Consiliului Director al Asociatiei;
(15) Nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot, asociatul care intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale este interesat personal sau prin sotul sau, copii, parinti si frati sau afini pana la gradul IV inclusiv;
(16) Hotararile Adunarii Generale, luate in limitele legii si ale prezentului Statut, sunt obligatorii si pentru membrii asociati care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.
(17) Hotararile Adunarii Generale contrare legii, Actului Constitutiv sau Satutului Asociatiei pot fi atacate in justitie in conditiile art.23 alin.(2) din OG nr.26/2000, astfel cum a fost modificata prin Legea nr.246/2005.

 

Art.18. Consiliul Director.

(1) Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale si este format din 5 membrii -presedinte, doi vicepresedinti, un administrator si un secretar- alesi pentru o perioada de 3 ani de catre Adunarea Generala a Asociatiei.
(2) Consiliul Director poate fi alcatuit si din persoane din afara Asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.
(3) Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia are ca scop sprijinirea unei activitati a acelei institutii publice.
(4) Calitatea de membru al Consiliului Director inceteaza prin revocare hotarata de catre Adunarea Generala, prin retragere sau deces.
(5) Consiliul Director se intruneste cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este necesar, fiind convocat de Presedinte sau de cel putin doi dintre membrii sai.
(6) Sedintele Consiliului Director sunt conduse de catre Presedinte sau, in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti, iar dezbaterile se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit de catre secretar si semnat de toti membrii prezenti.
(7) Consiliul Director se considera valabil intrunit daca sunt prezenti 3 dintre membrii sai.
(8) Deciziile Consiliului Director se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti, iar in caz de egalitate, votul Presedintelui sau, dupa caz, vicepresedintelui este decisiv.
(9) Consiliul Director are urmatoarele atributii:

a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
d) angajeaza pe baza de contract de munca individual sau contract de colaborare personal de specialitate, in vederea realizarii scopului si obiectivelor Asociatiei;
e) pune la dispozitia cenzorului toate documentele de care acesta are nevoie pentru indeplinirea sarcinilor ce-i revin;
f) decide asupra schimbarii sediului Asociatiei;
g) indeplineste orice alte atributii stabilite in sarcina sa de catre Adunarea Generala.

(10) Consiliul Director isi poate elabora un regulament intern de functionare.

 

Art.19. Cenzorul.

(1) Controlul financiar al Asociatiei este asigurat de catre un cenzor numit de catre Adunarea Generala pe o perioada de 3 ani, care poate fi si o persoana din afara Asociatiei.
(2) Cenzorul trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, numit in conditiile legii.
(3) Cenzorul nu poate avea calitatea de membru al Consiliului Director
(4) Cenzorul are urmatoarele atributii:

a) verifica activitatea financiar-contabila a Asociatiei si gestionarea patrimoniului acesteia, avand acces la documentele de evidenta contabila;
b) prezinta Adunarii Generale raportul anual pribind bilantul si bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei, precum si alte rapoarte ce tin de competentele sale, la cererea Consiliului Director;
c) poate participa la sedintele Consiliului Director, fara a avea drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii stabilite in sarcina sa de catre Adunarea Generala;
e) in cazuri deosebite, poate solicita convocarea Consiliului Director sau a Adunarii Generale.

(5) Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv si nu poate incheia acte de gestiune.
(6) In exercitarea atributiilor sale, Cenzorul este independent de Consiliul Director si raspunde numai in fata Adunarii Generale.

 

Capitolul VI. Dizolvarea si lichidarea Asociatiei.

 

Art.20. Dizolvarea.

(1) Asociatia se poate dizolva de drept, prin hotarare judecatoreasca sau prin hotararea Adunarii Generale in conditiile prevazute de art.55-57 din OG nr.26/2000, astfel cum a fost modificata prin Legea nr.246/2005.
(2) In cazul dizolvarii, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice, dar, la terminarea lichidarii, Adunarea Generala poate hotari atribuirea activului net al Asociatiei catre o persoana juridica de drept privat sau de drept public cu scop si obiect de activitate identic sau asemanator.
(3) Daca in termen de 3 luni de la hotararea Adunarii Generale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile ramse dupa lichidare conform hotararii Adunarii Gnerale, acestea vor fi atribuite de catre instanta competenta unei persoane juridice cu scop si obiect de activitate identic sau asemanator.

 

Art.21. Lichidarea.

(1) Lichidarea Asociatiei se va realiza in conditiile prevazute de art.61-70 din OG nr.26/2000, astfel cum a fost modificata prin Legea nr.246/2005.
(2) In urma lichidarii, Asociatia inceteaza a fiinta la data radierii sale din Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Sector 2 Bucuresti.

 

Capitolul IV. Litigii. Dispozitii finale.

 

Art.22 Litigii.

(1) Litigiile dintre Asociatie si terte persoane fizice sau juridice se rezolva, in principiu, pe cale amiabila, iar in caz contrar, de catre instantele judecatoresti compentente din Romania.
(2) Litigiile dintre Asociatie si personalul angajat al acesteia sunt de competenta Tribunalului Bucuresti, Sectia Litigii de munca si Asigurari sociale.

 

 Art.23. Dispozitii finale.

(1) Prezentul Statut intra in vigoare la data inscrierii modificarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Sector 2 Bucuresti.
(2) Prevederile prezentului Statut se completeaza cu normele imperative ale OG nr.26/2000, astfel cum a fost modificata prin Legea nr.246/2005.
(3) Prezentul Statut este semnat de Dna HRISTEA ADRIANA, in dubla sa calitate de Presedinte al Consiliului Director si de imputernicit al Asociatiei in baza Hotararii Nr.1/18.04.2016 a Adunarii Generale a Asociatiei privind modificarea/actualizarea si renumerotarea Statutului Asociatiei

 

Membrii asociati,
Prin Imputernicit,
Hristea Adriana